ران گوسفند بومی
۲کیلو
140000 تومان
تخفیف 2 درصد
نیم شقه سردست بادنبه
گوسفند درجه یک وزن ۴
120000 تومان
تخفیف 2 درصد
سردست گوسفند درجه یک
وزن از ۱.۵تا۲.۵
135000 تومان
تخفیف 2 درصد
راسته گوسفند بااستخوان
مخصوص کباب
130000 تومان
تخفیف 2 درصد
نیم شقه بدون دنبه
آبگوشتی
130000 تومان
تخفیف 2 درصد
شقه کامل گوسفند بادنبه
آبگوشتی
120000 تومان
تخفیف 2 درصد
راسته گوسفند بدون استخوان
مخصوص کباب
180000 تومان
تخفیف 1 درصد
گوشت چرخ کرده گوسفند
مخصوص کباب
140000 تومان
تخفیف 2 درصد
مغز ران گوساله
خورشت
130000 تومان
تخفیف 2 درصد
گوشت شتر
گوشت شتر کوچک
145000 تومان
تخفیف 5 درصد
شتر مرغ
گوشت شتر
130000 تومان
تخفیف 2 درصد
گوسفند زنده
گوسفند زنده از بهترین نژاد
57000 تومان
تخفیف 1 درصد
گوشت گوسفند ۲ساله
گوشت گوسفند
85000 تومان
تخفیف 5 درصد
گوشت گوسفند مخلوط بدون دنبه
128000 تومان
تخفیف 2 درصد
ماهیچه
140000 تومان
تخفیف 0 درصد
گردن گوسفند
مخصوص چلو گوشت
130000 تومان
تخفیف 2 درصد