ران گوسفند بومی
۲کیلو
142000 تومان
تخفیف 2 درصد
نیم شقه سردست بادنبه
گوسفند درجه یک وزن ۴
118000 تومان
تخفیف 2 درصد
سردست گوسفند درجه یک
وزن از ۱.۵تا۲.۵
137000 تومان
تخفیف 2 درصد
راسته گوسفند بااستخوان
مخصوص کباب
132000 تومان
تخفیف 2 درصد
نیم شقه بدون دنبه
آبگوشتی
128000 تومان
تخفیف 2 درصد
شقه کامل گوسفند بادنبه
آبگوشتی
123000 تومان
تخفیف 2 درصد
راسته گوسفند بدون استخوان
مخصوص کباب
180000 تومان
تخفیف 1 درصد
گوشت چرخ کرده گوسفند
مخصوص کباب
160000 تومان
تخفیف 2 درصد
مغز ران گوساله
خورشت
125000 تومان
تخفیف 2 درصد
گوشت شتر
گوشت شتر کوچک
175000 تومان
تخفیف 5 درصد
شتر مرغ
گوشت شتر
165000 تومان
تخفیف 2 درصد
گوسفند زنده
گوسفند زنده از بهترین نژاد
65000 تومان
تخفیف 1 درصد
گوشت گوسفند ۲ساله
گوشت گوسفند
90000 تومان
تخفیف 5 درصد
گوشت گوسفند مخلوط بدون دنبه
143000 تومان
تخفیف 2 درصد
ماهیچه
160000 تومان
تخفیف 0 درصد
گردن گوسفند
مخصوص چلو گوشت
137000 تومان
تخفیف 2 درصد